Oferta

Dla wspólnot mieszkaniowych

Administrowanie
nieruchomościami

Zarządzanie
nieruchomościami

Zarząd
powierzony

Administrowanie nieruchomościami

Administrowanie swoim zakresem obejmuje bieżącą obsługę nieruchomości, w tym:

 • gromadzenie i archiwizacja dokumentacji
 • prowadzenie ewidencji właścicieli lokali
 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy
 • prowadzenie działań windykacyjnych
 • sporządzanie indywidualnych rozliczeń mediów
 • sporządzanie deklaracji śmieciowych dla Urzędu
 • przyjmowanie zgłoszeń, zlecanie usunięcia awarii i kontrola wykonania prac
 • nadzór pracy osób obsługujących nieruchomość Wspólnoty - utrzymanie czystości, konserwacje
 • zapewnienie ciągłości ubezpieczenia części wspólnych nieruchomości
 • prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego
 • zlecanie obowiązkowych przeglądów gazowych i kominiarskich, oraz 5-letnich przeglądów budowlanych
 • zawieranie, w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty, umów na roboty budowlano - remontowe oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonawcą
 • zwoływanie oraz przygotowanie materiałów do zebrań Wspólnoty
 • wykonywanie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej
 • opracowanie, w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty, rocznego planu gospodarczego
 • występowanie w interesie właścicieli lokali przed organami administracji państwowej i samorządowej, oraz przed osobami fizycznymi i prawnymi, w sprawach dotyczących Wspólnoty

Zarządzanie nieruchomościami

Zarządzanie nieruchomościami to rozszerzony zakres usług w ramach Administrowania o następujące czynności:

 • raport z przejęcia nieruchomości
 • zawieranie umów z dostawcami mediów i negocjowanie stawek
 • analiza dotychczas przyjętych rozwiązań
 • przestawienie propozycji optymalizacji procesów
 • spotkania zapoznawcze z mieszkańcami
 • egzekwowanie od dewelopera usunięcia usterek i wad
 • prowadzenie mediacji w przypadku problemów
 • negocjowanie pakietów ubezpieczeniowych
 • organizacja selekcji firm, przygotowywanie umów, negocjacje
 • opracowanie wieloletnich planów remontowych
 • nadzór właścicielski nad realizacją remontów i ich rozliczanie
 • masowe wysyłanie smsów i emailów
 • dyżury na nieruchomości (w ramach potrzeb)
 • dostęp do głosowania przez internet
 • porady prawne w zakresie zarządzania częściami wspólnymi
 • wykonywanie rocznych przeglądów budowlanych

Zarząd powierzony

W ramach zarządu powierzonego, oferujemy taki sam zakres usług jak przy administrowaniu i zarządzaniu nieruchomościami, wraz z przejęciem pełnej odpowiedzialności za nieruchomość. Przejmując rolę Zarządu Wspólnoty, zostawiamy rolę doradczą i nadzorczą wybranej przez właścicieli Radzie nieruchomości:

 • cena jak za zarządzanie nieruchomościami
 • oszczędności związane z brakiem wynagrodzenia dla Zarządu
 • brak potrzeby zaangażowania właścicieli w sprawy bieżące
 • sprawniejsze podejmowanie decyzji dla nieruchomości
 • szybsza reakcja na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby
 • przejęcie pełnej odpowiedzialności za nieruchomość
 • rozliczanie poprzez rachunek Wspólnoty

Dla Deweloperów

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami gwarantujemy deweloperowi specjalistyczną usługę doradczą na każdym etapie inwestycji:

Proceses
inwestycyjny

Specjalistyczna usługa doradcza

Przejęcie
budynku

Specjalistyczna usługa doradcza

Utworzenie
Wspólnoty Mieszkaniowej

Specjalistyczna usługa doradcza

Proces inwestycyjny

 • analizy projektu i wskazanie rozwiązań optymalizacyjnych
 • szacowanie kosztów utrzymania budynku w przyszłości
 • negocjowanie umów z potencjalnymi kontrahentami
 • ustalenie procedury obsługi usterek budowlanych
 • analiza rozwiązań prawnych dla powierzchni wspólnych

Przejęcie budynku

 • aktywny udział w odbiorach i przeglądach części wspólnych,
 • nadzór nad prawidłowym usuwaniem usterek i awarii
 • przejmowanie dokumentacji
 • przygotowanie rejestrów właścicieli i lokali
 • rozliczenie zużycia mediów przez użytkowników lokali za okres od dnia protokolarnego przejęcia nieruchomości do dnia powstania Wspólnoty Mieszkaniowej
 • pomoc w przekazywaniu lokali właścicielom

Utworzenie Wspólnoty Mieszkaniowej

 • rejestracja Wspólnoty i wystąpienie o nadanie NIP i REGON
 • założenie konta bankowego
 • ubezpieczenie nieruchomości wspólnej
 • przygotowanie uchwał i regulaminów i pierwszego zebrania
 • organizacja komunikacji pomiędzy administratorem a mieszkańcami